Historia SKN Biotechnologów

Historia Studenckiego Ruchu Naukowego na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W historii SKN Technologii Żywności wyodrębnić można dwa okresy jego działalności Pierwszy od 1958 do l970, w tym okresie SKN działało przy Katedrze Rolnej Wydziału Rolniczego. Od 1971 roku Koło działa przy instytucie Przechowalnictwa i Technologii Żywności początkowo Oddziału, następnie Wydziału Technologii Żywności Od 1975 roku opiekunem Koła i kuratorem wydziałowym był Doc.dr Jerzy Kiersnowski. W/w Koło brało czynny udział w studenckim ruchu naukowym naszej Uczelni, uzyskując szereg wyróżnień za przedstawione prace i referaty na sejmikach Uczelnianych i Międzyuczelnianych z zakresu Technologii rolnej. Na przełomie 1975/76 SKN Technologów Żywności zmieniło profil naukowy jak również opiekuna i kuratora. Na opiekuna SKN powołana została Doc. Dr hab. Teresa Smolińska. SKN Technologów Żywności posiadała 2 sekcje: Sekcje Technologii Surowców Zwierzęcych i Sekcje Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Od roku 1975 do 1986 r. KN zorganizowało 8 obozów naukowych, brało udział w wielu sejmikach uczelnianych, międzyuczelnianych i międzynarodowych- w Belgradzie w 1980r. Gdzie otrzymało wyróżnienie. Tych wyróżnień było znacznie więcej, najważniejsze z nich to : II miejsce w ogólnokrajowym sejmiku Kół Naukowych w Krakowie w 1980r. ,również II miejsce w Uczelnianym Sejmiku Wydziału Rolniczego w 1981 r. I w 1984r. Znaczącym sukcesem było III miejsce w Ogólnopolskim Zjeździe SKN w Poznaniu w marcu 1985r.W latach 1986-1990 w ramach Koła Naukowego Technologów Żywności działały 2 sekcje: Technologii Surowców Zwierzęcych, której opiekunem był dr inż. Wiesław Kopeć oraz Technologii Węglowodanów, która opiekował się dr inż. Antoni Golachowski. Kuratorem SKN na Wydziale Technologii Żywności do roku 1990 była Prof. Dr habil. Teresa Smolińska. W okresie od 1986 do 1990roku Koło zanotowało szereg znaczących osiągnięć do których należy zaliczyć aktywny udział w X Sejmiku Kół Naukowych w Nowym Sadzie – Jugosławia ( 198ó), gdzie prezentowane przez członków Koła prace zostały wyróżnione w okresie 1986-1990 obie sekcje Koła wzięły również. udział w 3 ogólnopolskich sejmikach SKN , zdobywając raz I miejsce oraz dwukrotnie II miejsce w konkurencji kilkunastu Kół Naukowych z krajowych wyższych szkół rolniczych i ekonomiczych. Referaty przygotowane przez członków Koła , w dużej mierze w oparciu o wyniki zorganizowanych obozów, były prezentowane w sekcjach rolniczej, zootechnicznej i weterynaryjnej na uczelnianych sejmikach kół naukowych zdobywając szereg nagród za I,II i III miejsce oraz szereg wyróżnień. W latach 1990-1996 SKN Technologów Żywności rozwinęło swoja działalność jako wielosekcyjne i wieloprofilowe Koło naukowe. W okresie tym kuratorem SKN na Wydziale Technologii Żywności był dr inż. Wiesław Kopeć a działalność Koła prowadzona była w 4 sekcjach:
 • Biotechnologów i Mikrobiologów Żywności
 • Przetwórstwa Owoców i Warzyw
 • Technologii Surowców Zwierzęcych
 • Technologii Węglowodanów
Szczególnie owocny był okres lat 1993-l994 w których dzięki aktywności studentów i ich opiekunów, przy istotnym wsparciu i inspiracji przez władze dziekańskie Wydziału, rozpocząła działalność Sekcja Biotechnologów, której opiekunem była i jest do tej chwili dr Małgorzata Robak . W okresie tym reaktywowała swą działalność Sekcja Przetwórstwa Owoców i Warzyw, której opiekunem był do roku l995 dr inż. Kazimierz Michalak, a od roku 1995 opiekę nad sekcja sprawuje prof. Dr ha. Jan Oszmiański. Nieprzerwanie od roku 1986 prowadziła swą działalność Sekcja Technologii Węglowodanów- opiekun dr inż. Antoni Golachowski, który zakończył swa wieloletnia i owocną działalność w SKN w roku l994.0d roku 1994 opiekę nad Sekcja przejął mgr inż. Tomasz Zięba Ponad dwudziestoletnią działalność kontynuowała także Sekcja Technologii Surowców Zwierzęcych, która przy wydatnej pomocy pracowników Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych opiekuje się od 1986 roku dr inż. Wiesław Kopeć. W latach 1990- i 1996 Koło zorganizowało 14 obozów naukowych ( najwięcej SekcjaTechnologów Surowców Zwierzęcych -6), brało udział w jednym międzynarodowym sejmiku SKN (Węgry), trzech ogólnopolskich oraz pięciu uczelnianych sejmikach studenckiego ruchu naukowego .W pracach Koła w ostatnich pięciu latach brało udział 80-ciu studentów Wydziału Technologii Żywności Członkowie Koła czynnie włączali się w prace naukowe realizowane w Katedrach Wydziału Technologii Żywności, w latach 1990-1996 realizowano 8 tematów badawczych. Największe osiągnięcia przyniosły w latach 1994-1995 dwa referaty wygłoszone przez członków Koła ( Sekcja Tech. Sur. Zwierzęcych i Sekcja Biotechnologów) zostały nagrodzone i uzyskały odpowiednio I i III lokatę na Ogólnopolskim Sejmiku Kół Naukowych w Olsztynie (1995) w interdyscyplinarnej sekcji technicznej. W roku l995 po raz pierwszy w historii Koła zorganizowano sekcje technologiczną na XII Sejmiku Kół Naukowych AR we Wrocławiu Koło zaprezentowało 4 prace własne a zaprzyjaźnione Koła z AR w Krakowie i ART. W Olsztynie przedstawiły 5 referatów. Aktywna działalność Koła z Wrocławia znalazła swoje odbicie w wynikach współzawodnictwa. W ciągu ostatnich 7 lat SKN Technologów Żywności należało zawsze do 5 najlepszych Kół Uczelni( miejsca od 2 do 5). W wyniku oceny za rok 1994/95 Koło uzyskało III lokatę W ciągu ostatnich 5 lat zmienił się charakter prac badanych przez członków Koła z profilu surowcowo-jakościowego na prace związane z tworzeniem podstaw teoretycznych procesów, technologicznych oraz ich optymalizacje w warunkach przemysłowych Istotne miejsce w pracach koła zajmuje tematyka bezodpadowego przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych oraz zagadnienia związane z racjonalnym zagospodarowaniem ścieków i wdrażanie systemów zamkniętych obiegu wody w procesach produkcyjnych. Realizacja powyższej tematyki wiąże się z nawiązaniem ścisłej współpracy z szeregiem zakładów przetwórstwa ziemniaczanego, owoców i warzyw, drobiarskiego, mięsnego, jajczarskiego i mleczarskiego. Koło jest cenionym partnerem kluczowych przedsiębiorstw polskiego przemysłu spożywczego, zapraszanym do współpracy w zakresie rozwiązywania problemów produkcyjnych, szczególnie w zakresie innowacji technologicznych. Wysoki poziom merytoryczny realizowanych badań z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i aparatury umożliwiają udział członków Koła w profesjonalnych imprezach naukowych takich jak: VII Szkoła Biotechnologii (Karpacz I994, Sekcja Biotechnologów) oraz XXVII Sesja Komitetu Chemii i Technologii Żywności PAN (Szczecin 1996), gdzie będzie prezentowane doniesienie przygotowane przez Sekcje Przetwórstwa Owoców i Warzyw.
Sekcja Biotechnologów i Mikrobiologów Żywności SKN
Sekcja Biotechnologów i Mikrobiologów Żywności Studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności powstała w styczniu 1994 r. w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. Członkami sekcji jest 9 studentów kierunku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, a opiekunem naukowym sekcji jest dr Małgorzata Robak. W dniach 18-22 kwietnia 1994r. pięciu członków wzięło udział w VII Wiosennej Szkole Biotechnologii w Karpaczu zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Pomimo krótkiej działalności Sekcji Biotechnologów i Mikrobiologów Żywności zaprezentowała ona na XI Sejmiku Studenckich Kół Naukowych AR we Wrocławiu pracę pt.: Optymalizacja warunków hodowli ciągłej szczepu Yarrowia lipolytica A-101.1.31 dla produkcji kwasu cytrynowego. Wpływ fosforu na proces.;, wyróżnioną dyplomem za zajęcie IV miejsca. W tym roku planujemy dalsze badania w zakresie drożdżowej fermentacji cytrynowej.
Rok 1994
Sekcja Biotechnologów Studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności uczestniczyła w dniach 18-22.04.1994 r w VII Wiosennej Szkole Biotechnologii w Karpaczu zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. W obradach uczestniczyli:
 • Kita Agnieszka
 • Grela BogumiŁa
 • Walska Izabela
 • Musiał Dariusz
Prezentowane referaty dotyczyły:
 • Techniki PCR (polymerase chain reaction). Dwa referaty studenckie oraz referat dr M.Machnickiego z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Sekwencjonowania DNA. prof.dr hab. M. Fiskus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • Polimery syntetyczne w biotechnologii . dr J.Bryjak z Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej
 • Rola adhezji komórkowej w progresji nowotworów. dr.M.Ugorski z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Techniki biochemiczne stosowane do oczyszczania preparatów białkowych . mgr D. Pietrzykowski, Jelfa, Jelenia Góra
Rok 1995
Na Ogólnopolskim Seminarium KN w Olsztynie członkowie koła przedstawili dalsze badania dotyczące drożdży Yarrowia lipolytica.
Jeden z pierwszych dużych sukcesów – na X sejmiku KN AR Wrocław członkowie koła uzyskali I miejsce za badania dotyczące Yarrowia lipolytica.
Rok 1996
Kolejny z sejmików (XI sejmik KN AR Wrocław) przyniósł kolejne wyróżnienie – II miejsce za dalsze badania nad Yarrowia lipolytica.
Prace członków koła skupiły sie wokół badania drożdży Yarrowia lipolytica. Zródłem zaineterowań były między innymi ich uzdolnienia w kierunku produkcji syntezy cytrynianowej, aktywność lipolityczna czy optymalizacji produkcji SCP (Single Cell Protein) z odpadów przemysłu tłuszczowego. Autorami prac byli:
 • Bogumił Grela
 • Katarzyna Zajączkowska
 • Piotr Juszczyk
 • Opiekun dr Malgorzata Robak
 • Dorota Rafałowicz
 • Opiekun dr Waldemar Rymowicz
Rok 1997
Dość ciekawą pracę, pod opieka dr Małgorzaty Robak, wykonał Arkadiusz Rzepa. Obszarem jego zainteresowań stał się internet jak źródło informacji
i sposób komunikacji współczesnego Biotechnologa.
Równolegle grupa 5 studentów (Oliwia Huras, Renata Pawlaczek, Monika Piesiewicz, Xymena Kiezel, Patrycja Wacha) prowadziła badania nad ukierunkowaną fermentacją mlekową, efektem czego było uzyskanie produktu o nazwie „Chłodnik Polski”, który został zaakceptowany przez konsumentów.
Rok 1998
Sekcja Biotechnologów Żywności przy SKN Technologów Żywności zostaje przekształcona w Studenckie Koło
Naukowe Biotechnologów Żywności.
Wykorzystywanie coraz większej ilości tworzyw sztucznych trudno utylizowanych spowodowało zapotrzebowanie na biodegradowane polimery
– problemem tym zajęła się Anna Septa.
Rok 1999
Prowadzono badania nad syntetycznymi aromatami (do syntezy gamma- dekalaktonu wykorzystano Y. lipolytica, Sporobolomyces odorus). Autorami pracy byli: Marcin Zdybel, Hanna Baranowska, Aleksandra Wawerska, Michał Piegza.
Wojciech Barszczewski pod opieką dr Małgorzaty Robak prowadził badania nad zdolnością drożdży Yarrowia lipolytica do utylizacji paliwa lotniczego. Celem pracy był skrining szczepów mogących brać czynny udział w bioremediacji gleb skażonych produktami ropopochodnymi.
Rok 2000
Członkowie SKN Biotechnologów (W.Barszczewski, M. Robak) rozpoczęli współpracę z pracownikami Katedry Biochemii AR Wrocław (R. Chmielewski, D. Kisiela). Prowadzone badania wykorzystywały wiedzę z zakresu biologii molekularnej w biotechnologii żywności- wykorzystanie PCR do poszukiwania genów odpowiedzialnych za syntezę cytrynianową w genomie drożdży Y. lipolytica.
Nad doborem szczepów drożdży do biotransformacji kwasu izomasłowego pracowali : M.Zdybel, M. Piegza, S. Prosyniak, P. Filipowski, natomiast zespół: M. Jarych, W. Łaba, K. Zielonka podjął się próby zagęszczenia pozakomórkowej lipazy z Y. lipolytica.
Najważniejszym wydarzeniem roku było uczestnictwo wMiedzynarodowej Konferencji Studenckich Kół NaukowychAR Wrocław krajów Europy takich jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Jugosławia oraz krajowych ośrodków takich jak : AR Poznań, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, SGGW Warszawa
i Uniwersytet Szczeciński.
We wrześniu 2000 roku szcześcioosobowa grupa studentów ( P. Filipowski, M. Jarych, M. Piegza, W. Łaba,  S. Prosyniak, M. Zdybel) odbyła obóz naukowy w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.
W dniach 11-14 września w Poznaniu odbył się XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w którym uczestniczyli : W. Barszczewski, M. Piegza, M. Zdybel., Baranowska H.
W grudniu odbyło się w Łodzi I Ogólnopolskie Seminarium Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii gdzie przedstawiono 2 prace, nad którymi badania prowadzone były w 1999 roku przez członków koła.
Rok 2001
VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kol Naukowych oraz XVIII Sejmik SKN – 2 prace w formie plakatów :
 • „Oczyszczanie i zagęszczanie interferonu”- Monika Jarych, Wojciech Łaba; opiekun: dr Małgorzata Robak – II miejsce
 • Drugą pracą przedstawioną w formie plakatu był: „Skrining aktywności enzymatycznych rożnych drożdży przy użyciu testy API-ZYM”- Krzysztof Zielonka, Monika Jarych, Wojciech Łaba, Dominika Skrzypińska, Agnieszka Okręglicka, pod opieką dr Małgorzata Robak.
Rok 2002
Wrocław – XIX Sejmik SKN oraz VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół naukowych.
 • Za pracę „Ocena zdolności drożdży Yarrowia lipolytica do biotransformacji bajkaleiny” Dominika Skrzypińska otrzymała II miejsce natomiast Krzysztof Zielonka i Wojciech Łaba otrzymali III miejsce za pracę „Oczyszczanie pozakomórkowych proteaz z hodowli grzyba Tolypocladium niveum 4C”.
 • Przedstawiona został również praca „Metabolity wtórne drobnoustrojów – przyszłość nietoksycznych agrochemikalii” (B. Kopczyński)
Rok 2005
X Miedzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych – Wrocław. Członkowie SKN – Paweł Mituła, Paweł Jarosz – przedstawili pracę „Biosynteza kwasu cytrynowego przez drożdże Yarrowia Lipolytica z odpadowych frakcji powstałych w procesie produkcji biopaliwa”- zrealizowaną pod opieką dr inż. A. Rywińskiej, dr inż. P. Juszczyka. Praca zostaławyróżniona.
Prowadzone badania:
 • „Homologia sekwencji genu FimH kodującego adhezyjne fimbrie u Salmonella enteritidis” – Marta Kuźmińska; pod opieką: prof. dr hab. M. Ugorskiego,  dr inż. Liliany Kiczak.
 • „Mikroflora chlebka watykańskiego” – Mikołaj Gmyr, Marta Kumińska, Paulina Żydek; opiekun: dr inż. P. Juszczyk.
Rok 2006
W dniach 18.09-1.10.2006 odbył się obóz naukowy w firmie Dijo, w którym wzięli udział: M. Szejna, J. Widykowska, A. Zubrzycka. Ich zadaniem było badanie mikroflory produktów, substratów, hal produkcyjnych oraz opakowań. Dwa tygodnie obozu pozwoliły naszym kolegom zdobyć sporo specjalistycznego doświadczenia.
XI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXIII Sejmiku SKN.
Prezentowane prace:
 • „Interakcje pomiędzy drożdżami izolowanymi z serów pleśniowych a przemysłowymi szczepami Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris”- A. Skrzypiński, K. Dudziak; opiekun: dr inż. P. Juszczyk.- II miejsce.
 • „Tworzenie biofilmów przez Bacillus subtilis w zależności od dostępności składników pokarmowych” oraz „Biodegradacja odpadów keratynowych z przemysłu drobiowego przez bakterie Bacillus subtilis „ K. Mosiniak, B. Chomentowska; pod opieką: dr M. Piegza, mgr inż. W. Łaba, mgr inż. K. Baranowska. – I miejsce w konkursie na prezentacje
 • „Ocena uzdolnień drożdży Geotrichum candidum do produkcji lipaz w płytkowych testach dyfuzyjnych.”- A. Falkiewicz, E. Raczyńska, U. Oleksińska; opiekun: dr inż. A. Rywińska.
Dwie pierwsze z powyższych prac były również prezentowane na VIII Konferencji ASSB na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Przedstawiciele naszego koła uczestniczyli w targach Biotechnologii i Biobiznesu – BioForum 2006 (miejsce spotkania polskiego sektora nauk biotechnologicznych z przedstawicielami biobiznesu), które odbywały się 20 października w Łodzi.
Rok 2007
Przedstawiciel naszego SKN uczestniczył w X Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowychw Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Natomiast w marcu 4-osobowa delegacja udała sie na wycieczkę do Browaru „LECH” w Poznaniu
XII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXIV Sejmik SKN UP Wrocław. Członkowie naszego SKN przedstawili rekordową liczbę prac.
 • ” Wytwarzanie celulaz i ksylanaz przez grzyby strzępkowe Aspergillus niger 551 w hodowlach solid state.”- M.Szejna, J. Widykowska, A. Zubrzycka dr inż. A. Rywińska- I miejsce w sesji plakatowej.
 • ” Wzrost przemysłowych bakterii Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris w obecności metabolitów drożdży.”- A. Skrzypiński, K. Dudziak, dr inż. P. Juszczyk- III miejsce.
 • „Biotransformacje dehydroepiandrosteronu (DHEA) przez Aspergillus niger”- D.Butkiewicz, dr. hab. Teresa Kołek, prof. nadzw. dr A. Świzdor, dr A. Szpineter.
 • „Synteza 7a-hydroksy-dehydroepiandrosteronu przez szczepy Mortiella isabellina” E. Kamińska, dr. hab. Teresa Kołek, dr A. Świzdor, dr A. Szpineter.
 • „Skrining mikroorganizmów w kierunku produkcji wybranych hydrolaz z wykorzystaniem odpadów po parzeniu ciśnieniowym kawy” D. Jarczewska, J. Widykowska, M. Klimza, S. Słabisz, M. Klimek, dr inż. W. Barszczewski, mgr A. Kancelista.
 • „Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów obecnych w odpływach zlewozmywaków restauracji i pubów” I. Zalewska, dr inż. M. Piegza.
 • „Zastosowanie i porównanie molekularnych i klasycznych  metod identyfikacji grzybów pleśniowych wyizolowanych z gleby” J. Rząsa, E. Siepka, P. Krzak, dr inż. M. Piegza
 • „Różnicowanie drożdży z przemysłów fermentacyjnych: testy fermentacyjne
 • i analiza molekularna” K. Biodrowska, N. Milecka, J.Nowak, dr inż. W. Barszczewski
 • „Ocena stanu mikrobiologicznego w zakładzie produkcyjnym DIJO” M. Szejna, J. Widykowska, A. Zubrzycka, M. Mazur, dr inż. A. Rywińska, dr inż. P. Juszczyk.
Spotkanie integracyjne z Biotechnologami z Uniwersytetu Warszawskiego 22.04.2007.
II Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Przyrodników w Zielonej Górze. Zaprezentowaliśmy pracę:
 • ” Identyfikacja i uzdolnienia enzymatyczne mikroorganizmów zasiedlających odpływy zlewozmywaków wrocławskich punktów gastronomicznych” I. Zalewska, dr inż. M. Piegza
 • ” Produkcja wybranych hydrolaz z wykorzystaniem odpadów po ciśnieniowym parzeniu kawy przez szczepy: Rhizopus nigricans 500, Trichoderam polysporum 91, Aspergillus sp. wit.” D. Jarczewska, J. Widykowska,
 • M. Klimza, S.Słabisz, M. Klimek, dr inż. W. Barszczewski, mgr A. Kancelista.

W roku 2008 na XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych oraz XXV Sejmiku SKN UP Wrocław, po raz pierwszy w historii wydzielona zostaje osobna Sekcja Biotechnologii z własną sesją referatową, a w sesji posterowej, realizowanej wspólnie z Sekcją Technologii Żywności, przeważająca liczba zaprezentowanych prac dotyczy tematów biotechnologicznych. Członkowie SKN Biotechnologów zdobywają II nagrodę zarówno w sesji referatowej jak
i posterowej. Łącznie prezentują 4 prace w sesji posterowej i 3 w sesji referatowej. Następnym ważnym wydarzeniem w historii SKN Biotechnologów, był udział Członków naszego Koła pod koniec listopada w X Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studentów Biotechnologii, w którym Isaura Zalewska zdobywa I Nagrodę w konkursie im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę Młodego Biotechnologa roku 2008. W grudniu odbywa się kolejny Dzień Aktywności Studenckiej, gdzie domowym sposobem pozyskiwane jest DNA z banana oraz przeprowadzana jest elektroforeza w mydelniczce, w ten sposób studenci rozdzielają mieszaninę barwników spożywczych. W ramach degustacji zdrowej żywności przygotowane są również biotechnologiczne specjały (sery pleśniowe, jogurty, fermentowane warzywa i niepasteryzowane piwo).

Na początku roku 2009 Członkowie SKN Biotechnologów we współpracy
z Kołem Naukowym Bio-Top Politechniki Wrocławskiej organizują warsztaty biotechnologiczne dla młodzieży szkolnej, będącej studentami Uniwersytetu Dzieci. Uniwersytet ten zrzesza uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat, dla których świat jest zagadką wymagającą rozwiązania. Tematem warsztatów są „Bezpieczne drobnoustroje, czyli co żyje w serach i jogurtach”. Każdy z warsztatów poprzedza krótka prezentacja (Mikołaj Kłossowicz – prowadzący wykład) mającą wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z biotechnologia żywności i udzielająca odpowiedzi na pytania: „jak powstają dziury w cieście?” czy „dlaczego ser pleśniowy jest miękki w środku” oraz „dlaczego jedzenie jogurtów jest zdrowe?”. W części praktycznej dzieci wspólnie z prowadzącymi (Członkami Koła) wykonują preparaty drożdży piekarskich i grzybów strzępkowych z serów pleśniowych oraz bakterii jogurtowych. Następnie Dzieci obserwują, jak enzymy ze świeżych jabłek ulegają inaktywacji pod wpływem działania wysokiej temperatury (gorąca woda) czy soku
z cytryny. Kolejne doświadczenie ukazuje dzieciom, dlaczego tak ważne jest mycie rąk przed każdym posiłkiem. Każde dziecko wykonuje odcisk palca na podłożu agarowym (YPG) a po 7 dniach otrzymuje fotografię płytki z tym, co wyrosło na jej powierzchni.

Na początku kwietnia członkowie SKN Biotechnologów biorą udział
w seminarium szkoleniowym z zakresu „BHP w laboratorium mikrobiologicznym”. Ponadto po raz pierwszy organizują I Ogólnopolski Dzień Biotechnologii – Warsztaty Naukowe „DNA- encyklopedia życia”. Warsztaty mają miejsce na wrocławskim Rynku w formie „Miasteczka Biotechnologicznego”. Podczas warsztatów osobną częścią jest zorganizowanie wykładów dotyczących szeroko pojętej Biotechnologii, które przeprowadzili wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Członkowie SKN Biotechnologów biorą również udział w konferencji biotechnologiczno-onkologicznej: „Bliżej biotechnologii, bliżej życia” zorganizowanej przez studentów biotechnologii
z Poznania. Tradycyjnie członkowie SKN Biotechnologów biorą udział w XIV Międzynarodowej Konferencji SKN, XXVI Sejmiku SKN oraz w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, na której Członkinie naszego Koła otrzymują w sekcji biotechnologii wyróżnienie w sesji referatowej oraz w sesji posterowej.

W roku akademickim 2009/2010 działalność Koła Biotechnologów obejmuje organizację warsztatów naukowych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Biotechnologa we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Politechniką Wrocławską. Na wrocławskim rynku zostaje zorganizowane ‘Miasteczko Biotechnologów’, gdzie prezentowane są najnowsze doniesienia z zakresu biotechnologii oraz proste eksperymenty laboratoryjne. Dodatkowo zrealizowany jest szereg konkursów,
w których można wziąć udział po zapoznaniu się z plakatami popularnonaukowymi przygotowanymi specjalnie na okazję warsztatów, dzięki czemu każdemu uczestnikowi przybliżana jest sfera obcobrzmiącej nauki, jaką jest Biotechnologia. Zorganizowane są również pokazy dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dzieci (akcja
o charakterze ogólnopolskim – blok zajęć przyrodniczych realizowany był we Wrocławiu jedynie na Uniwersytecie Przyrodniczym) o tematyce „Gdzie jest zapisane życie?”. Również w tym roku akademickim SKN Biotechnologów czynnie uczestniczy w Dniu Aktywności Studenckiej, oraz organizuje Wielką Wyprawę Biotechnologów – obóz o charakterze naukowo-poznawczym. Ponadto tradycyjnie Członkowie SKN Biotechnologów biorą udział w XI Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studentów Biotechnologii oraz XIII Międzynarodowej Konferencji SKN oraz XXV Sejmiku SKN, na których zdobywają nie tylko wyróżnienia, ale również I i II nagrodę. Studencki z SKN Biotechnologów biorą również udział w seminarium szkoleniowym na temat sterylizacji parowej.